Czasami lepiej się porozumieć

Joanna Marska-Romaniszyn    18 października 2016    Komentarze (0)

Chciałam dzisiaj poruszyć temat, który może niektórych czytelników zdziwi – bo jestem radcą prawnym, reprezentuję klientów przed sądami. Wiele osób, gdy myśli o profesjonalnych pełnomocnikach – adwokatach i radcach prawnych – wyobraża sobie, że robimy wszystko, by zniechęcić swoich klientów do ugodowego załatwienia sporu, i wniesienia sprawy do sądu (albo zaciekłej walki z drugą stroną, jeśli sprawa już do sądu trafiła).

.
Jest w tym stereotypie trochę prawdy, ale to nastawienie się zmienia. Coraz więcej pełnomocników namawia klientów, by najpierw spróbować polubownego rozwiązania sprawy – przed wniesieniem sprawy do sądu albo później, w drodze ugody przed sądem czy mediacji. Ja też uważam, że lepiej, gdy obie skonfliktowane strony się porozumieją i wspólnie znajdą rozwiązanie (nawet jeśli będzie się to wiązać z pewnymi ustępstwami), niż gdy jedna z nich wygra w sądzie (ale będzie ją to kosztować wiele czasu, nerwów i pieniędzy).

.
Sprawa, którą opisywałam tu i tu jest świetnym przykładem na to, że czasami okazuje się, że sprawy w sądzie tak naprawdę nie wygrał nikt, bo wynik nie jest satysfakcjonujący dla żadnej ze stron, a obie strony poniosły koszty.

W sprawie tej Sąd Najwyższy nie tylko rozstrzygnął, jak należy rozumieć postanowienia umowy, ale również stwierdził:

Należy […] podkreślić, że do tego procesu w ogóle nie powinno dojść, a skoro już doszło, jest to sprawa, która szczególnie nadawała się do mediacji i ugody. Z akt sprawy wynika, że w chwili zawierania umowy przedwstępnej obie strony rzeczywiście chciały zawrzeć umowę ostateczną, a żadna z nich nie zakładała pojawienia się wzmianki w księdze wieczystej.”

.
Przypomnę, jak wyglądała sytuacja: gdy już było wiadomo, że dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów, nic nie stało na przeszkodzie temu, by deweloper i kupujący A.F. porozumieli się i zawarli umowę przenoszącą własność mieszkania. Przecież o to chodziło od samego początku, i po to strony podpisały umowę deweloperską – A.F. chciał kupić mieszkanie, deweloper chciał zarobić.

Równie dobrze mogli po prostu uznać, że umowa została rozwiązana. Deweloper by wtedy oddał wpłacone 260.000 zł, i mógłby sprzedać mieszkanie innej osobie. A.F. mógłby kupić inne mieszkanie.

Zarówno w jednej jak i drugiej opcji nikt by nie stracił – ani A.F., ani deweloper.

Takie rozwiązanie byłoby również sprawiedliwe. Z jednej strony – wzmianka o wpisie hipoteki przymusowej nie pojawiła się z winy dewelopera, więc niesprawiedliwe byłoby karanie go za to, że umowa nie doszła do skutku w terminie. Z drugiej strony trudno się dziwić A.F., że nie chciał podpisać umowy przeniesienia własności.

.
Z logicznego punktu widzenia, A.F. i deweloper powinni się po prostu porozumieć.

Najwyraźniej jednak emocje wzięły górę – może rozgoryczenie, może trochę chęć postawienia na swoim i zrobienia na złość drugiej stronie, a być może również chęć zysku i uzyskania 260.000 zł „za nic”.

A.F. uznał, że w związku z odstąpieniem od umowy należy mu się nie tylko zwrot wpłaconych pieniędzy, ale też że deweloper powinien zapłacić dodatkową „karę”. Deweloper zdecydował, że nie odda A.F. wpłaconego zadatku, bo to A.F. powinien ponieść „karę”.

.
Tymczasem z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że sprawa powinna zakończyć się uznaniem, że A.F. należy się zwrot wpłaconych 260.000 zł, ale nie należy mu się pozostałe 260.000 zł, których również dochodził od dewelopera. Czyli zarówno A.F. jak i deweloper wygrają „w połowie”, i „w połowie” przegrają.

.
Ale moim zdaniem tak naprawdę i jeden i drugi przegrają:

  • ponieśli koszty sądowe,
  • ponieśli koszty wynagrodzenia swoich pełnomocników,

Na etapie postępowania przed sądem apelacyjnym A.F. poniósł już koszt co najmniej 64.615 zł (!!!) (podejrzewam, że więcej, bo wynagrodzenie dla prawnika mogło być wyższe), a dojdą do tego kolejne koszty.

  • stracili sporo czasu na kompletowanie dokumentacji, składanie wyjaśnień w sądzie, polemikę z przeciwnikiem w pismach procesowych, może również chodzili na każdą rozprawę. A.F. robił to osobiście, w przypadku dewelopera robili to jego pracownicy, którzy nie mogli w tym czasie zająć się swoimi obowiązkami

Sprawa trwa od lipca 2012 r. i prawdopodobnie jeszcze się nie zakończyła, czyli trwa już 4 lata!

  • stracili sporo nerwów.

I to nie tylko A.F. te nerwy tracił. Nawet gdy deweloper z prawnego punktu widzenia nie jest człowiekiem a „odczłowieczoną” firmą, to przecież tak naprawdę firmę tę tworzą ludzie. Pracownicy stresują się, gdy muszą występować przed sądem jako świadkowie, osoby zarządzające firmą stresują się, że firma będzie miała mniejszy zysk (w przypadku niewielkiej firmy deweloperskiej kwota 520.000 zł wcale nie jest mała).

.
Efekt więc będzie taki, że po 4 latach i poniesieniu znacznych kosztów, i deweloper i A.F. znajdą się w punkcie wyjścia. Być może jeden i drugi będzie czuł się pokrzywdzony takim rozstrzygnięciem.

Czy nie byłoby lepiej, gdyby te 4 lata temu po prostu ustalili, że rozstają się w zgodzie i potraktują sytuację tak, jakby do umowy nie doszło?
.
.

W poprzednim wpisie wspominałam o wyroku Sądu Najwyższego (1), w którym spór między deweloperem a klientem dotyczył tego, czy klient mógł odstąpić od umowy z deweloperem, ze względu na istniejącą w księdze wieczystej w wzmiankę o wpisie hipoteki, jeśli prawo odstąpienia miało dotyczyć jedynie przypadków, gdy nieruchomość jest „obciążona”.

.
W sprawie tej osoba o inicjałach A.F. zawarła z firmą deweloperską umowę przedwstępną ustanowienia i przeniesienia własności mieszkania (2). A.F. wpłacił 260.000 zł jako zadatek (resztę pieniędzy miał wpłacić w dniu przeniesienia własności mieszkania). W umowie deweloper zobowiązał się do sprzedaży mieszkania w stanie wolnym „od jakichkolwiek innych (tzn. opisanych w umowie) obciążeń”.

W dniu, w którym miało dojść do sprzedaży mieszkania okazało się, że w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości, z której miał być wyodrębniony lokal, wpisana jest wzmianka. Wzmianka to dotyczyła wniosku o wpis hipoteki przymusowej, wniosek ten zaś złożyła spółka, której deweloper winny był pieniądze (3).

A.F. oczywiście w takiej sytuacji bał się podpisać umowę. Ponieważ wzmianka ciągle widniała w księdze wieczystej, odstąpił od umowy i – ponieważ uważał, że nastąpiło to z winy dewelopera – zażądał od dewelopera zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, czyli 520.000 zł. Zdaniem A.F. skoro lokal miał być w dniu sprzedaży wolny od obciążeń, to powinien być również wolny od wzmianek.

Deweloper uważał, że A.F. nie miał w takiej sytuacji prawa odstąpić od umowy, ponieważ wzmianka w księdze wieczystej nie stanowi obciążenia nieruchomości, i odmówił zwrotu zadatku (a tym bardziej zwrotu zadatku i dodatkowego 260.000 zł).

A.F. – dalej uważając, że należy mu się 520.000 zł – wniósł sprawę do sądu. Deweloper w odpowiedzi złożył własne oświadczenie od odstąpieniu od umowy, twierdząc, że umowy sprzedaży nie zawarto z winy A.F., i zachował sobie zadatek.

..
Sprawa trafiła do sądu, który musiał rozstrzygnąć, czy wzmianka o wpisie hipoteki przymusowej stanowi „inne obciążenie” nieruchomości. Od tego zależało, czy A.F. miał prawo odstąpić od umowy, i czy należał mu się zwrot zadatku.

.
Pierwszy sąd, przed którym toczyła się sprawa (sąd okręgowy) uznał, że znaczenie „inne obciążenie” nieruchomości jest w tej sytuacji jednoznaczne – chodzi o pojęcie z języka prawniczego. Prawnicy nie uznają wzmianki o wpisie hipoteki przymusowej za obciążenie. A.F. wobec tego nie miał prawa odstąpić od umowy i domagać się zwrotu wpłaconego zadatku. A.F. przegrał sprawę.

.
A.F. wniósł apelację. Sąd apelacyjny miał zupełnie inne zdanie niż sąd okręgowy. Co prawda również uznał, że w języku prawniczym wzmianka nie jest obciążeniem, ale w tym wypadku powinno się raczej zwrócić uwagę na to, co pod pojęciem „innych obciążeń” rozumiał A.F. podpisując umowę. Zdaniem sądu, w przypadkach gdy umowę zawiera przedsiębiorca (deweloper) z konsumentem, nie można brać pod uwagę jedynie znaczeń z języka prawniczego, którego konsument nie zna, ale także potoczne rozumienie. Sąd Apelacyjny uznał, że A.F. i deweloper pisząc w umowie przedwstępnej o „innych obciążeniach” mieli na myśli nie tylko obciążenia w prawniczym znaczeniu (np. hipotekę), ale także wzmianki w księdze wieczystej. Wobec tego deweloper przegrał sprawę i powinien zapłacić byłemu klientowi 520.000 zł.

.
Deweloper wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy uznał, że rozumowanie sądu okręgowego było prawidłowe, a apelacyjnego – błędne. Nie zgodził się, że w tym przypadku należy kierować się potocznym rozumieniem pojęcia „obciążeń nieruchomości”. Sąd co prawda przyznał, że prawdopodobnie A.F. – nie znający języka prawniczego – rzeczywiście tak właśnie rozumiał „inne obciążenia”, ale deweloper rozumiał to pojęcie tak, jak je rozumieją prawnicy. Nie można wobec tego uznać, że zarówno deweloper jak i jego klient zawierając umowę przedwstępną pod pojęciem „inne obciążenia” mieli na myśli wzmianki w księdze wieczystej.

Dlatego zdaniem Sądu Najwyższego należy postanowienie o „innych obciążeniach” rozumieć tak, jak rozumiane jest przez prawników. W takim przypadku A.F. nie miał prawa odstąpić od umowy, ponieważ w księdze wieczystej nie występowały żadne obciążenia, a jedynie wzmianka. Nie mógł też domagać się od dewelopera zapłaty 520.000 zł.

.
Jaki z tego wniosek?

  • po pierwsze: prawo do odstąpienia od umowy w przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką nie chroni Cię przed potencjalnymi niebezpieczeństwami związanymi ze wzmiankami w księdze wieczystej,
  • po drugie: przed podpisaniem umowy z deweloperem lepiej skonsultuj się z prawnikiem, i nie polegaj wyłącznie na tym, jak sam rozumiesz postanowienia umowy.

.
(1) wyrok Sądu Najwyższego z 19 maja 2016 r., sygn. akt IV CSK 535/15

(2) Nie była to umowa deweloperska w rozumieniu ustawy deweloperskiej, bo umowę podpisano 2 dni przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej. W uzasadnieniu wyroku nie było o tym mowy, ale domyślam się, że umowa została zawarta w zwykłej formie pisemnej, bez udziału notariusza. Moim zdaniem gdyby to notariusz sporządził umowę, wątpliwości jak rozumieć postanowienia umowy byłoby mniej.

(3) ostatecznie sąd wieczystoksięgowy odmówił wpisu hipoteki przymusowej, ponieważ deweloper dobrowolnie spłacił dług wobec firmy wnioskującej o wpis hipoteki. Mimo tego, że księga wieczysta była już „czysta” i zakup mieszkania byłby zupełnie bezpieczny, A.F. i deweloper nie zawarli umowy sprzedaży, lecz dalej spierali się w sądzie.

.

.

W umowach zobowiązujących dewelopera do przeniesienia własności zawarte jest prawie zawsze postanowienie, że w dniu przeniesienia własności lokalu nieruchomość będzie wolna od obciążeń. Osoby kupujące lokal chcą też mieć możliwość odstąpienia od umowy, jeśli ten warunek nie będzie spełniony.

.
Zwróć uwagę – mowa jest o obciążeniach nieruchomości, a w praktyce chodzi przede wszystkim o hipoteki. A co, jeśli w księdze wieczystej nie ma wpisanych hipotek, ale jest wzmianka o tym, że został złożony wniosek o wpis hipoteki? Czy kupujący lokal będzie mógł w takim przypadku odstąpić od umowy?

.
Wzmianka o wpisie hipoteki to taki Kot Schrödingera. Dopiero w przyszłości się okaże, czy zostanie wpisana czy nie – nieruchomość jest „potencjalnie” obciążona.

.
Dla prawników sprawa jest jasna: skoro hipoteki jeszcze nie ma, to wzmianka w księdze wieczystej nie jest obciążeniem nieruchomości (o obciążeniach nieruchomości, chociaż w nieco innym kontekście, przeczytasz tutaj).

.
To trochę kłóci się jednak ze zdroworozsądkowym podejściem. Taka „potencjalna” hipoteka może być równie groźna dla osoby kupującej mieszkanie co hipoteka wpisana. Kupującemu mieszkanie czy inny lokal zależy na tym, żeby zawarcia umowy przenoszącej własność nie było żadnych obciążeń, niezależnie od tego czy są one pewne czy tylko potencjalne.

.
W dodatku normalny człowiek (tzn. nie-prawnik 😉 ) nie ma pojęcia o istnieniu wzmianek w księdze wieczystej, a tym bardziej nie odróżnia wpisu hipoteki od wzmianki o wpisie hipoteki (oczywiście Ty już odróżniasz, bo czytasz tego bloga 🙂 ). Dobrze, jeśli w ogóle wie o tym, że istnieje coś takiego jak księga wieczysta czy hipoteka. Trudno więc wymagać od nie-prawnika, żeby zawierając umowę z deweloperem wpadł na to, że jeśli mowa o obciążeniach nieruchomości, to mowa jedynie o wpisanej hipotece, a o oczekującej na wpisanie już nie. Myślę, że nawet niektórzy prawnicy specjalizujący się w innych dziedzinach niż obrót nieruchomościami (czyli np. specjaliści od prawa karnego) nie zwróciliby na to uwagi.

.
Czy W takim razie czy kupujący może odstąpić od umowy z powodu wzmianki? Czy „obciążenie nieruchomości” należy rozumieć tak, jak prawnicy, czy przyjąć takie bardziej potoczne, zdroworozsądkowe rozumowanie?

.
Takie zagadnienie trafiło niedawno do Sądu Najwyższego (1), a wcześniej było rozpatrywane przez sąd okręgowy i apelacyjny w miejscowości na literę „G” (2). I sądy te miały zupełnie inne zdanie na ten temat. Ale żeby nie zamęczać Cię takim długim wpisem, opowiem o tym następnym razem.

.

.

(1) wyrok Sądu Najwyższego z 19 maja 2016 r., sygn. akt IV CSK 535/15

(2) wyroki Sądu Najwyższego (a także innych sądów) publikowane np. w internecie są anonimizowane, czyli zostawia się tylko inicjały osób występujących w sprawie, pierwsze litery miejscowości itp., aby chronić dane osobowe stron, świadków itp.

.

Wzmianka w księdze wieczystej – czy jest czym się martwić?

Joanna Marska-Romaniszyn    29 września 2016    2 komentarze

Przeglądając księgę wieczystą nieruchomości, na której ma powstać interesująca Cię inwestycja, możesz znaleźć coś, co nazywa się „wzmianką”. Również w umowie deweloperskiej czy umowie przenoszącej własność lokalu na Ciebie zostanie zamieszczona informacja, czy prowadzona dla danej nieruchomości księga wieczysta zawiera wzmianki. Czym w takim razie jest wzmianka i czy należy się przejmować tym, że została wpisana do księgi wieczystej?

.
Wzmianka oznacza po prostu, że ktoś złożył w sądzie wieczystoksięgowym wniosek o dokonanie zmian w danym dziale księgi wieczystej (1). Zmiana taka może polegać na dodaniu nowego wpisu, wykreśleniu dotychczasowego albo zmianie dotychczasowego.
.
W momencie, gdy taki wniosek zostaje złożony w sądzie, zostaje to od razu odnotowane w odpowiednim dziale księgi wieczystej, tak aby każdy zainteresowany wiedział, że w danym dziale księgi wieczystej „coś się dzieje”.

.
Przykładowo: deweloper zapewnił cię, że nie obciążał nieruchomości hipoteką, więc dział IV księgi wieczystej jest „czysty”. Ale kiedy przeglądasz księgę wieczystą przez internet, okazuje się, że co prawda w dziale IV nie wpisano żadnej hipoteki, ale jest tam wzmianka, że wpłynął wniosek o wpis hipoteki – wygląda to tak:

kw-wzmianka-iv-dzial
Co to może oznaczać? Prawdopodobnie że deweloper próbuje cię oszukać i nie przyznał się, że ma kłopoty finansowe i musiał wziąć dodatkowy kredyt na budowę, a zabezpieczenie stanowi hipoteka na tej akurat nieruchomości.

Ale możliwe jest też, że ten wniosek złożono przez pomyłkę do tej księgi wieczystej – bo deweloper owszem, wziął kredyt, ale chciał obciążyć hipoteką inną działkę, tyle że pracownik piszący wniosek pomylił numery. W skrajnej sytuacji może się nawet okazać, że to jakiś zdesperowany były pracownik czy konkurencyjna firma próbuje utrudniać deweloperowi sprzedaż mieszkań, i złośliwie składa wnioski o wpis hipoteki, mimo że żadnej hipoteki nie ustanowiono.

.
Tak więc wzmianka stanowi ostrzeżenie, że być może stan opisany w księdze wieczystej w międzyczasie uległ zmianie, lecz nie zostało to jeszcze odnotowane przez sąd wieczystoksięgowy. Zamieszczenie wzmianki nie przesądza jednak o tym, czy dany wniosek o wpis sąd uwzględni czy nie.

.
Może pomyślałeś sobie teraz: a co mnie to interesuje, że ktoś sobie złożył wniosek?

Otóż istnieje w polskim prawie tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. W uproszczeniu rękojmia ta oznacza, że jeśli coś jest zapisane w księdze wieczystej, to przyjmuje się, że jest to prawda – dzięki temu np. nie musisz przeprowadzać śledztwa, by upewnić się, czy deweloper aby na pewno jest właścicielem danej nieruchomości. Wystarczy, że figuruje jako właściciel w dziale II księdze wieczystej (wyobraź sobie, jak by wyglądał obrót nieruchomościami, gdyby każdy właściciel nieruchomości musiał wykazywać za każdym razem, że nabył nieruchomość legalnie od innej osoby, która nabyła nieruchomość legalnie od innej osoby, która także nabyła ją legalnie… i tak kilkaset lat wstecz).

W momencie gdy w pojawia się w księdze wieczystej wzmianka, rękojmia ta przestaje działać – np. wzmianka w dziale II (gdzie ujawnia się własność nieruchomości) powoduje, że nie możesz być pewien, że deweloper jest nadal właścicielem nieruchomości. Kupujesz na swoje ryzyko.

.
.
(1) Wzmianki mogą informować również o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji, skardze kasacyjnej lub wszczęciu postępowania z urzędu, spotyka się je jednak dużo rzadziej niż wzmianki o wniosku.

Czy umowa rezerwacyjna może zmusić do kupna mieszkania?

Joanna Marska-Romaniszyn    21 września 2016    Komentarze (0)

Czy umowa rezerwacyjna może zmusić do kupna mieszkania?” – takie pytanie zadał mi ostatnio jeden z czytelników. Bardziej dokładnie mówiąc (a właściwie pisząc): czy deweloper może przenieść własność mieszkania na swojego klienta wbrew jego woli, jeśli zawarli jedynie umowę rezerwacyjną (ale umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej sprzedaży czy innej już nie).

.
Nie chcę tutaj opisywać kwestii formy umowy (tzn. czy umowa została zawarta w formie pisemnej czy aktu notarialnego) i jej wpływu na możliwość przymusowego przeniesienia na stronę umowy własności mieszkania. To oczywiście jest ważne, ale wydaje mi się, że prawnicy zbyt często skupiają się na takich formalnych kwestiach. Chciałam się skupić na czymś innym – na celu zawarcia umowy rezerwacyjnej, i tym, do czego zobowiązują się deweloper i jego klient w takiej umowie.

.
Otóż w umowie rezerwacyjnej deweloper zobowiązuje się do tego, że przez określony czas nie podpisze umowy dotyczącej danego lokalu z inną osobą niż ta, z którą zawarł umowę rezerwacyjną (nazwijmy tę osobę panem Kowalskim).

Zwróć uwagę – pan Kowalski podpisując umowę rezerwacyjną, nie zobowiązuje się do tego, że podpisze w przyszłości umowę deweloperską, umowę sprzedaży czy inną umowę, która ma skutkować przeniesieniem własności lokalu. To od jego decyzji zależy, czy taka umowa zostanie zawarta czy nie.

.
Ważne jest to, że deweloper wstrzymuje oferowanie danego lokalu innym klientom, godząc się na to, że pan Kowalski nigdy nie podpisze umowy deweloperskiej ani żadnej innej. Deweloper świadomie ryzykuje, bo jeśli w czasie rezerwacji zgłosi się do niego inny klient, będzie go musiał odesłać z kwitkiem. W rezultacie może się zdarzyć, że lokalu nikt nie kupi, bo inni potencjalni klienci nie wrócą już po tym, gdy okres rezerwacji upłynie.

.
Co więc się dzieje, gdy pan Kowalski w wyznaczonym terminie nie podpisze umowy deweloperskiej ani innej umowy dotyczącej tego lokalu? Czy deweloper może domagać się, by pan Kowalski jednak podpisał umowę, albo jakoś go do tego zmusić (np. sądownie)?

.
Nie, deweloper nie może zmusić pana Kowalskiego do zawarcia umowy deweloperskiej, a tym bardziej do tego, aby stał się właścicielem lokalu wbrew swojej woli.

Dlaczego? Ponieważ pan Kowalski nie zobowiązał się do zawarcia umowy. A deweloper godził się na to, zawierając umowę rezerwacyjną. Deweloper zawierając taką umowę wiedział, że może ona mieć dla niego niekorzystne skutki, czyli że nie będzie mógł podpisać umowy z innymi osobami, które będą zainteresowane danym lokalem.

Jeśli deweloper chciał mieć pewność, że pan Kowalski w przyszłości kupi lokal, powinien zaproponować zawarcie innej umowy niż umowa rezerwacyjna – takiej, z której wyraźnie będzie wynikało, że pan Kowalski ma obowiązek lokal kupić.

.
Nie znaczy to, że pan Kowalski nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji, jeśli nie zdecyduje się na zawarcie umowy z deweloperem. Jeśli wpłacił opłatę rezerwacyjną, może ją stracić. To już zależy od postanowień umowy rezerwacyjnej.

.
.
Uwaga! To, co napisałam powyżej, odnosi się tylko do umowy rezerwacyjnej bez elementu umowy przedwstępnej, czyli „czystej” umowy rezerwacyjnej. W przypadku umowy zawierającej elementy umowy przedwstępnej sytuacja może być już bardziej skomplikowana, zwłaszcza jeśli została zawarta w formie aktu notarialnego.
.
.